ನಾಟಕ: ಪರಮಪದಸೋಪಾನಪಟ

ನಾಟಕ: ಪರಮಪದಸೋಪಾನಪಟ

ನಾಟಕ: ಪರಮಪದಸೋಪಾನಪಟ; ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.; ದಿನಾಂಕ: 16, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2021; ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7; ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಂಗಮಂದಿರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು; ಉಚಿತ...
Next event

Next event

Founded in 1949 by a small band of enthusiasts in the little village of Heggodu, Karnataka, Ninasam has, over these five decades, evolved into a many- winged cultural institution that has won wide recognition. It has been acclaimed as a unique experiment in fusing...
new event

new event

Founded in 1949 by a small band of enthusiasts in the little village of Heggodu, Karnataka, Ninasam has, over these five decades, evolved into a many- winged cultural institution that has won wide recognition. It has been acclaimed as a unique experiment in fusing...
our post

our post

Founded in 1949 by a small band of enthusiasts in the little village of Heggodu, Karnataka, Ninasam has, over these five decades, evolved into a many- winged cultural institution that has won wide recognition. It has been acclaimed as a unique experiment in fusing...