ನಾಟಕ: ಪರಮಪದಸೋಪಾನಪಟ; ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.; ದಿನಾಂಕ: 16, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2021; ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 7; ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಂಗಮಂದಿರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು; ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ