ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು
೨೦೨೩ -೨೪ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಲಿಕೆಯ

ಸಮಕಾಲೀನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

 ‘Earth’s whispers’

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಗಣೇಶ್ ಕಟಾರ 

ದಿನಾಂಕ: ೧೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೩

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಂಗಮಂದಿರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ