ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು
೨೦೨೨ -೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಲಿಕೆಯ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಮೂಲ: ಫೆಡ್ರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯ ಲೋರ್ಕ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ. ಎನ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಬ್ಲಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್

ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಡಾ|| ಗಣೇಶ ಎಂ.  

ದಿನಾಂಕ: ೨೬, ೨೭  ಮತ್ತು ೨೮ ಫೆಬ್ರವರಿ , ೨೦೨೩

ಸಮಯ: ಸಂಜೆ ೭ಕ್ಕೆ. 

ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ರಂಗಮಂದಿರ, ಹೆಗ್ಗೋಡು

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ